Your location  The home page >> RESEARCH ON DIRECTORY >> >> The text
LiuGuojin Study(2)
[Source: | Author:WuFen hua | date:2015.4.2 | Browse173 ]

1.Liu Guojun's Social Responsibility(Wang Yunqi)
2.Liu Guojun's 'Morality' and 'Majesty'(Guan Zhonghua)
3.Main Features of Liu Guojun's Staff Education Thoughts(Bi Jianzhong)
4.Exploring Liu Guojun's Vocational Education Thoughts(Gu Yong, Mi Haiyan)
5.Liu Guojun's Concern on Education(Dai Weiyin, Liu Xia)
6.Exploring the Formation of Liu Guojun's Early Education and the Influence on him(Zhao Xiande, Wang Yue)
7.Some Enlightenment Gained from Liu Guojun's Grasping the Opportunities(Huangfu Dahuan)
8.Chinese and Western Fusion, the Management Innovation: A Study on Liu Guojun's Management in Human Resources(Ge Jixia)
9.A Brief Description of the Language Features of Liu Guojun's Works(Wang Liangwei)
10.Liu Guojun's Six Attitudes towards Love and Marriage(Wei Ping)
11.Liu Guojun and Xi Jiuru, the Forerunners of Changzhou Modern Industrial Civilization(Chen Weixin)
12.Exploring the Features of the modern Entrepreneurs in Changzhou from the Influence of Regional Culture(Lv Yang)
13.Liu Guojun and Liu Jingji(Li Xiaogang)
14.Liu Guojun and Lu Zuofu during the Anti-Japanese War(Wen Liangzhong)
15.Legend of Guojun: in Pursuit of Liu Guojun's Life Track(二)----the Gangplank on the Wharf(Wang Liangwei)

 


editor:kj

Popular articles

The new text

  • Nothing
  • Nothing