Your location  The home page >> NEWS&EVENTS >> >> The text
Mr. Liu Xuejin and Zhang Weizhong went to Suzhou Ouyuan
[Source: | Author:LIU | date:2014.9.22 | Browse211 ]

On the morning of June 23, Mr. Liu Xuejin, chairman of Liu Guojun Cultural Center, Zhang Weizhong, deputy director of United Front Work Department of Changzhou Municipality and Wang Liangwei, director of Liu Guojun Cultural Center, went to Suzhou Ouyuan and visited the officials of Ouyuan Administrative Committee.


editor:kj